Prosjektplan for behandling av kronisk utmattelsessyndrom CFS/ME

Hele artikkelen kan leses på Kunnskapssenterets hjemmeside.

Oversikt over studier av Kenny De Meirleir
Inklusjonskriterier
Vi vil gjennomføre et søk etter kliniske studier der Kenny De Meirleir er listet blant forfatterne. I denne sammenheng søker vi etter publikasjoner som belyser to ulike problemstillinger.

1) Effekt av behandling
Studiedesign: randomisert, kvasi-randomiserte og klinisk kontrollerte studier
Populasjon: pasienter som er diagnostisert med CFS-ME
Intervensjon: alle intervensjoner er relevant
Sammenligning: enten annen virksom behandling (A versus B), placebo (A versus placebo) eller ingen behandling (A versus ingen behandling).
Utfall: kliniske utfall som helserelatert livskvalitet, grad av utmattelse

2) Årsak og risiko til sykdom (sykdomsmarkører)
Studiedesign: Prospektive eller retrospektive kohortstudier eller kasuskontrollstudier, det vil si sammenligning av pasienter som har CFS-ME (kasus) og pasienter som ikke har diagnosen (kontroll) med hensyn på eksponering for risikofaktor eller sykdomsmarkør. Populasjon: Alle
Eksposisjon: Biomarkør eller annen sykdomsforklarende årsak
Sammenligning: Ingen eksposisjon
Utfall: CFS-ME

Søk
Det vil søkes etter alle studier skrevet av Kenny De Meirleir. Søket vil utføres i MEDLINE, EMBASE, PsycINFO, AMED, CINAHL, Cochrane CENTRAL og ISI Web of Knowledge. Søket vil avgrenses til publikasjoner utgitt f.o.m. 2000.

Innhenting av litteratur
Titler og sammendrag vil bli uavhengig gjennomgått av to personer (MSF, KGB og LL) og artikler som tilfredsstiller inklusjonskriteriene vil bli innhentet i fulltekst. Artikler som tilfredsstiller inklusjonskriteriene vil bli vurdert med tanke på risiko for metodiske skjevheter. Ved uenighet om inklusjon eller ved uenighet om risiko for metodiske skjevheter vil en tredjeperson bli konsultert (MSF, KGB eller LL).

Datauthenting og sammenstilling
Karakteristika for studier som tilfredsstiller våre inklusjonskriterier vil bli listet, inkludert metodisk kvalitet og hovedresultat. Sammenstillingen vil bli publisert som eget notat.

This entry was posted in Siste nytt. Bookmark the permalink.
blog comments powered by Disqus